Мисия и цели

Мисия

Центърът за електронно и дистанционно обучение на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ – Варна разглежда като своя основна задача въвеждането, усъвършенстването и бъдещата интеграция на дигиталните медии и модерното електронно обучение във всички факултети и звена на университета.

Цел на центъра е използването на индивидуалните умения и знания на сътрудниците за оптимизиране на предлаганите услуги и поддръжка, както и създаването на общи стандарти за качество на учебното съдържание и тестове. В тази връзка центърът работи по разширяването и задълбочаването на контактите и сътрудничеството както с вътрешни звена на университета, така и с външни партньори – държавни институции, университети и чуждестранни партньори.

Основни стратегически направления в дейността:

  • Развиване на компетенциите в областта на електронното обучение на преподавателския състав и студентите чрез предлагане на различни форми на консултации, обучения и квалификационни курсове.
  • Подпомагане на независимо от времето и мястото преподаване и учене, на пълния достъп на студентите до вътрешни и външни учебни ресурси посредством осигуряване на модерни и отговарящи на потребностите на потребителите онлайн-системи за самостоятелна подготовка и допълнителни електронни интерактивни учебни материали и тестове.
  • Консултации и съдействие на преподавателите при изграждането и приложението на собствени Blended-Learning – курсове
  • Подобряване на качеството и условията на електронното изпитване чрез подпомагане създаването и приложението на пробни изпити за самоподготовка на студентите (Self- and eAssessment-Tools)
  • Оказване помощ при създаването и предлагането на електронни курсове за външни клиенти по смисъла на ученето през целия живот и при инсталирането на собствени курсове за международен достъп в MOOC’s (massive open online course).
  • Участие и съдействие при разработването на учебни програми и електронни ресурси за дистанционно обучение в магистърските програми и в програмите за следдипломна квалификация и специализация.
  • Предприемане действия за акредитиране на платформата за електронно и дистанционно обучение съгласно изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация
  • Подпомагане научно-изследователски проекти на Медицински университет Варна в областта на електронното обучение и дигиталните медии.
  • Създаване на обучителен център по „дигитална педагогика“, който да запознава преподавателите с методическите и дидактическите принципи на електронните форми на обучение, оценяване и комуникация

Сътрудничеството на всички звена, свързани с изграждането на единен електронен кампус на университета, се базира на съвместното използване на различните компетенции и опит, на интензивния обмен на информация, на осъществяването на общи проекти, както и на тясното сътрудничество с български и чуждестранни партньори.

Accessibility Toolbar

back to top